Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn na stronie mova.org.pl/wesprzyj-nas/
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia
przez Stowarzyszenie Mova – język bez barier, Warszawa, 01-755 przy ul.
Krasińskiego 59/55, KRS: 0000978431. NIP: 5252916793, REGON:
522663096, zwaną dalej Stowarzyszeniem usługi drogą elektroniczną,
polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony
mova.org.pl/wesprzyj-nas/j, przekazywanie darowizn pieniężnych, na
działania statutowe Stowarzyszenia.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to
rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony mova.org.pl/wesprzyj-nas/ w
celu przekazania darowizny.
3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego
postanowienia.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na
stronie mova.org.pl/wesprzyj-nas/.
II. Zasady przekazywania darowizn na stronie
1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wpłacam” na stronie
mova.org.pl/wesprzyj-nas/. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z
instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
2. Przekazywanie darowizn na stronie mova.org.pl/wesprzyj-nas/ odbywa się za
pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444,
KRS 0000274399.
3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty
płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL.
Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub
darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne
przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty
płatniczej na rzecz Stowarzyszenia.
6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych
na stronie mova.org.pl/wesprzyj-nas/ lub wpisać dowolną, wybraną przez
siebie kwotę w pole „Inna”.

III. Zwolnienia podatkowe
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa
art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje

możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych
darowizn. Darowizny przekazane na działania Stowarzyszenia można odliczyć od
dochodu: – osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem
(art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),- osoba prawna do kwoty
równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o
podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od
dokonania darowizny.
IV. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych
1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej
decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU
S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej
lub wpisanej przez siebie Darowizny.
2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w
miesiącu.
3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania
danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są
przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w
dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny
identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy
unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje
płatności na rzecz Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie
informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych)
Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez
Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu
przez PayU wpłaty.
6. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota
darowizny trafia na konto Stowarzyszenia. PayU pobiera od Stowarzyszenia
prowizję oraz dodatkowe opłaty.
7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu
autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
8. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i
darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może
realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie
mova.org.pl/wesprzyj-nas/ regularnej płatności za pomocą nowej karty.
9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy
Operatora płatności dostępne na stronie:
https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

V. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług
PayU
1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny
jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Stowarzyszeniu pod adresem:
hello@mova.org.pl
2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w
regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane
niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
a. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

b. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc)
telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie
płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie,
kontaktując się ze Stowarzyszeniem pod adresem: hello@mova.org.pl
Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z
darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko,
adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności
cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej
wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres:
hello@mova.org.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów:
„Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie
zwrócona w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do
Stowarzyszenia.

Ciasteczka

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Zobacz politykę cookies.

Skip to content